Zastrzeżenia prawne

1.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. informują i zastrzegają, że dane zawarte na stronie www.bzwbkaviva.pl nie stanowią, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jakichkolwiek usług, w tym usług ubezpieczeniowych, dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności dla użytkowników strony www.bzwbkaviva.pl, klientów lub partnerów BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych lub reklamowych.

2.

Aktualizacja informacji zawartych na stronie www.bzwbkaviva.pl dokonywana jest okresowo, jednak BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ani BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. nie ponoszą, o ile inaczej nie stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub umowy, żadnej odpowiedzialności za aktualność, rzetelność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji, publikowanych na stronie www.bzwbkaviva.pl i na stronach z nią zlinkowanych a ryzyko z tytułu wykorzystania tych danych ponosi użytkownik strony www.bzwbkaviva.pl.

3.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości swojej strony www.bzwbkaviva.pl, bez uprzedzenia.

4.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. nie ponoszą, o ile inaczej nie stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub umowy, żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w przedstawionych danych, ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników strony www.bzwbkaviva.pl, powstałe w następstwie, bądź w jakimkolwiek związku z wykorzystaniem danych lub oparcia się na danych, dostępnych na stronie www.bzwbkaviva.pl lub za pośrednictwem strony www.bzwbkaviva.pl. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych lub oparcia się na danych, dostępnych na stronie www.bzwbkaviva.pl lub za pośrednictwem strony www.bzwbkaviva.pl ponosi użytkownik tej strony.

5.

Otrzymując dostęp za pośrednictwem strony www.bzwbkaviva.pl do stron z nią zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

6.

Zawartość strony www.bzwbkaviva.pl jest własnością spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Żadna część strony www.bzwbkaviva.pl nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

7.

Zastrzeżenia pkt. 2 i 4 powyżej nie dotyczą treści warunków ubezpieczenia publikowanych na stronie www.bzwbkaviva.pl oraz informacji publikowanych na tej stronie w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub umowy ubezpieczenia.

8.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. nie prowadzą doradztwa inwestycyjnego i nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek. Danych zawartych na stronie www.bzwbkaviva.pl nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe.

9.

Przed zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

10.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 r. Nr DNS/602/112/30/08/EMK w zakresie ryzyk podstawowych, objętych grupami: 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18 Działu II, według załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń. BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. może prowadzić działalność ubezpieczeniową w zakresie ryzyk dodatkowych, zaliczanych do innych grup (z wyłączeniem grup 14, 15 Działu II), niż ryzyka podstawowe wymienione w zdaniu poprzedzającym, bez konieczności uzyskania zezwolenia dotyczącego takich ryzyk, pod warunkiem, że ryzyka te spełniają łącznie następujące warunki: (1) są związane z ryzykiem podstawowym, (2) dotyczą przedmiotu objętego ubezpieczeniem od ryzyka podstawowego, (3) są objęte umową ubezpieczenia dotyczącą ryzyka podstawowego. Ryzyka, o których mowa w Dziale II w grupie 17 przyjmowane do ubezpieczenia można uważać za ryzyko dodatkowe wyłącznie w stosunku do ubezpieczeń, o których mowa w Dziale II w grupie 18, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz jeden z następujących warunków: (1) ryzyko podstawowe jest związane wyłącznie ze świadczeniem pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania, (2) ubezpieczenie dotyczy sporów lub ryzyka wynikających z użytkowania statków żeglugi morskiej lub z nim związanych;

11.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. prowadzi działalność ubezpieczeniowa na podsatwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 r. DNS/602/113/25/08/EMK w zakresie grup: 1, 3, 5, Działu I, według załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm