• bezpłatne ubezpieczenie w trakcie podróży zagranicznych na całym świecie
 • bezpieczeństwo bagażu oraz podróżowania
 • ubezpieczenie na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty oraz dokumentów podróżnych

Czas trwania ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pierwszych 60 dni podróży zagranicznej na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Szeroki zakres ubezpieczenia

Pakiet swym zakresem obejmuje ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia i assistance – pomoc w podróży
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • bagażu podróżnego
 • opóźnienia lotu i opóźnienia bagażu
 • odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym
 • karty i dokumentów podróżnych (dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny, prawo jazdy)

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Skorzystaj z infolinii BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0-801 888 188 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (22) 205 50 51

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest klientom Banku Zachodniego WBK S.A. przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela regulują odpowiednie Warunki ubezpieczenia, dostępne w oddziałach oznaczonych logo Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbkaviva.pl.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Podróżne Business otrzymasz bezpłatnie do swojej karty korporacyjnej w BZ WBK.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu.

Prosimy pamiętać, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski lub kraju rezydencji (z wyjątkiem śmierci Ubezpieczonego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego).

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
Pomoc w podróży
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie bagażu podróżnego
Opóźnienie lotu
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywatnym
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Karty korporacyjnej lub Dokumentów podróżnych

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm