Ochrona w razie nieuprawnionego użycia karty

W przypadku, gdy zgubisz kartę debetową lub zostanie Ci ona ukradziona, otrzymasz, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, zwrot środków utraconych wskutek nieuprawnionego użycia Twojej karty, w wysokości do 150 euro.

Ochrona w razie utraty gotówki pobranej z bankomatu

Ubezpieczenie chroni Cię w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty np. utraty wskutek rozboju - w takiej sytuacji, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, otrzymasz zwrot zrabowanych środków do kwoty 1 000 zł.

Gwarancja najniższej ceny

W przypadku wykrycia przez Ciebie różnicy w cenie pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu karty, a ceną towaru tej samej marki i modelu - możesz otrzymać zwrot tej różnicy (do kwoty 1000 zł), z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia (różnica w cenie musi wynosić więcej niż 200 zł i powstać w ciągu 30 dni od dnia zakupu).

Ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą

W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty zakupu zostaną Ci ukradzione lub zniszczone towary zakupione za pomocą karty debetowej, otrzymasz odszkodowanie - z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty karty lub dokumentów wskutek rozboju

Ubezpieczenie obejmuje:

  • kartę
  • dokumenty: dowód osobisty, kartę stałego pobytu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymację szkolną, legitymację studencką,

znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego i będące pod jego bezpośrednią opieką, a utracone w wskutek rozboju. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Polski i poza jej granicami.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Skorzystaj z infolinii BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0-801 888 188 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (22) 557 44 71.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest klientom Banku Zachodniego WBK S.A. przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują odpowiednie Warunki Ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. (Pakiet Ubezpieczeń Finansowych), dostępne są wraz z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu w oddziałach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbkaviva.pl.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy o przygotowanie i wysłanie następujących dokumentów:

  • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (pobierz);

Lista pozostałych dokumentów dostępna po wybraniu rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata środków pieniężnych w wyniku nieuprawnionej transakcji
Utrata środków pieniężnych będących w dyspozycji Posiadacza lub Użytkownika Karty, pobranych z bankomatu, terminalu POS lub Kasy Banku
Utrata lub uszkodzenie towarów zakupionych przez Ubezpieczonego za pomocą Karty
Wystąpienie różnicy pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu kart a ceną towaru tej samej marki i modelu
Utrata Karty lub Dokumentów wskutek Rozboju, znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego i będących pod jego bezpośrednią opieką

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm