Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka
 

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie finansowe na wiele lat, dlatego pomyśl o zabezpieczeniu jego spłaty. W trakcie obowiązywania umowy kredytu mogą przecież spotkać Cię różne nieprzewidziane zdarzenia losowe utrudniające spłatę.

Na wypadek jakich zdarzeń możesz się zabezpieczyć?

  • w ramach ubezpieczenia BEZPIECZNA HIPOTEKA możesz zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy oraz na wypadek czasowej niezdolności do pracy,
  • w ramach ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA możesz zabezpieczyć swoich bliskich w przypadku Twojej śmierci oraz siebie w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe równe kwocie salda zadłużenia na dzień zajścia śmierci bądź całkowitej niezdolności do pracy albo kwotę równą racie kredytu przypadającej do spłaty w czasie trwania niezdolności do pracy bądź utraty pracy.

Z ubezpieczenia może również skorzystać współkredytobiorca.

 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., a w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka, Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl.
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach Bezpieczna Hipoteka - zamów bezpłatną rozmowę z doradcą Banku Zachodniego WBK.

Twoje dane:

Administratorami danych osobowych są BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A, które przetwarzają dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego
Utrata pracy przez Ubezpieczonego

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Hipoteka

Zgłoszenie szkody:

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy jest Ubezpieczony.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm