Ubezpieczenie Spokojny Kredyt
 
 • ochrona w razie śmierci Kredytobiorcy
 • elastyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej - zależny od wieku i statusu zawodowego

  Jaki przysługuje Tobie zakres ubezpieczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt i Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt do dnia wcześniejszej spłaty kredytu:

  • jestem w wieku do 65 roku życia, zatrudniony na podstawie Umowy o pracę, bez prawa do emerytury / renty z tytułu niezdolności do pracy

   • Utrata pracy
   • Utrata zdolności do pracy
   • śmierć
   • Całkowita niezdolność do pracy
  • jestem w wieku do 65 roku życia, niezatrudniony na podstawie Umowy o pracę, bez prawa do emerytury / renty z tytułu niedolności do pracy

   • Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć
   • Całkowita niezdolność do pracy
  • jestem w wieku do 65 roku życia i posiadam prawo do emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy

   • Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć
  • jestem w wieku powyżej 65 roku życia

   • Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
   • śmierć

Ochrona ubezpieczeniowa w okresie kredytowania:

Tabela poniżej przedstawia zakres ubezpieczenia przysługujący z tytułu Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt i Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt do dnia wcześniejszej spłaty kredytu, w zależności od wieku Kredytobiorcy i formy zatrudnienia lub posiadania przez niego ustalonego prawa do emerytury albo renty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zdarzenie ubezpieczeniowe dot. Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt
Utrata zdolności do pracy (np. wskutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku)
tak
nie
Utrata pracy (np. poprzez wypowiedzenie Umowy o pracę przez pracodawcę bez winy Ubezpieczonego)
tak
nie
Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
nie
tak
śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
nie
nie
Zdarzenie ubezpieczeniowe dot. Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
śmierć
nie
nie
Całkowita niezdolność do pracy* (np. wskutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku)
nie
nie
 

* Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy nie przysługuje Ubezpieczonemu, który w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego ma ustalone prawo do emerytury lub w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Nieskomplikowany proces zawarcia umów ubezpieczenia

Decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt i Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt można podjąć do momentu zawarcia Umowy kredytowej, wystarczy złożyć Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt i Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt, nie wcześniej niż w dniu udostępnienia środków finansowych w ramach zawartej Umowy kredytowej i zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Ochrona w razie Utraty pracy

Kiedy otrzymasz świadczenie?

 • pierwszą ratę świadczenia w wysokości raty kredytu (zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu z dnia zawarcia Umowy kredytowej) możesz otrzymać po upływie 30 dni przysługiwania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku;
 • druga i każda kolejna rata świadczenia będzie należna jeżeli status bezrobotnego z prawem do zasiłku będzie przysługiwał nieprzerwanie o 30 dni dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty świadczenia (łącznie max. 12 rat)

Ochrona w razie Utraty zdolności do pracy

W przypadku Utraty zdolności do pracy wskutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku możesz otrzymać świadczenie na podobnych warunkach, jak w przypadku Utraty pracy.

 • pierwszą ratę świadczenia w wysokości raty kredytu (zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu z dnia zawarcia Umowy kredytowej) możesz otrzymać po upływie 30 dni trwania stanu Niezdolności do pracy;
 • druga i każda kolejna rata świadczenia będzie należna jeżeli stan Niezdolności do pracy trwać będzie nieprzerwanie o 30 dni dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty świadczenia (łącznie max. 12 rat)

Ochrona w razie Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Świadczenie ustalane jest w częściach, a wypłacane jest jednorazowo.

 • Pierwsza część świadczenia, w wysokości raty kredytu (zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu z dnia zawarcia Umowy kredytowej), będzie należna jeżeli Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku będzie trwać nieprzerwanie co najmniej 7 kolejnych dni;
 • Druga i każda kolejna część świadczenia będzie należna po upływie każdych 30 dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Łącznie nie więcej niż 12 części.

Ochrona w razie śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

W przypadku Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, osoba uprawniona może otrzymać świadczenie równe kwocie salda zadłużenia w dniu Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, powiększone o odsetki należne za okres, który upłynął od momentu Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku do momentu zgłoszenia roszczenia przez osobę uprawnioną (jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni)

Ochrona w razie Całkowitej niezdolności do pracy

W przypadku całkowitej utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (orzeczonej na okres minimum 2 lat), możesz otrzymać świadczenie równe kwocie w wysokości salda zadłużenia na dzień zajścia Całkowitej niezdolności do pracy.

Ochrona w razie śmierci Kredytobiorcy

W przypadku Twojej śmierci, osoba uprawniona może otrzymać świadczenie równe kwocie salda zadłużenia w dniu Twojej śmierci, powiększone o odsetki należne za okres, który upłynął od momentu Twojej śmierci do momentu zgłoszenia roszczenia przez osobę uprawnioną (jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni).

Zakres ubezpieczenia po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu

W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu, Kredytobiorca w okresie do zakończenia Okresu kredytowania objętego ubezpieczeniem korzysta z Ochrony ubezpieczeniowej w poniższym zakresie:

 • w razie śmierci Kredytobiorcy (dot. Umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt) - w przypadku Twojej śmierci, osoba uprawniona może otrzymać świadczenie równe:

  1) kwocie udzielonego kredytu z tytułu Umowy kredytowej, ale nie więcej niż 200 000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu śmierci nie miał ukończonych 65 lat
  2) połowie kwoty udzielonego kredytu z tytułu Umowy kredytowej, ale nie więcej niż 200 000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu śmierci był w wieku od 65 do 70 roku życia
   
 • w razie śmierci Kredytobiorcy wskutek Nieszczęśliwego wypadku (dot. Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt) - w przypadku Twojej śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku, osoba uprawniona może otrzymać świadczenie równe:

  1) 3-krotności kwoty udzielonego kredytu zgodnie z treścią Umowy kredytowej z dnia jej zawarcia, ale nie więcej niż 200 000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu śmierci nie miał ukończonych 65 lat
  2) 2-krotności kwoty udzielonego kredytu zgodnie z treścią Umowy kredytowej z dnia jej zawarcia, ale nie więcej niż 200 000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu śmierci był w wieku od 65 do 70 roku życia
 
Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Kart Produktu
Archiwum Warunków Ubezpieczenia grupowego
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., a w przypadku Umowy ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata zdolności do pracy przez Ubezpieczonego
Utrata pracy przez Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku *

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu: Utraty zdolności do pracy przez Ubezpieczonego, Utraty pracy przez Ubezpieczonego i Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku jest Ubezpieczony.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli jednak Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, bądź jego wskazanie z przyczyn wskazanych w Warunkach ubezpieczenia jest nieskuteczne, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Ubezpieczenie na życie

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli jednak Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, bądź jego wskazanie z przyczyn wskazanych w Warunkach ubezpieczenia jest nieskuteczne, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy jest Ubezpieczony.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm