Nowość! Zniżka 10% za zakup w BZWBK24 internet

Ubezpieczając dom lub mieszkanie w BZWBK24 otrzymujesz zniżkę 10%, a polisę kupujesz bez wychodzenia z domu.

Dlaczego warto?

 • Elastyczny zakres ubezpieczenia.
 • Ochrona nieruchomości, wyposażenia i budowli dodatkowych od wielu ryzyk.
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Wypłata odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty.

Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Masz dom

 • Zabezpiecz swój dom i wyposażenie na wypadek:
 • zdarzeń losowych, typu: pożar, zalanie, silny wiatr, przepięcie, uderzenie pioruna,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • stłuczenia, powódź, wandalizm,
 • Pakiet Rower,
 • roślinność ogrodową,
 • dom letniskowy,
 • budowle, np. garaż czy altanę,
 • OC.

Masz mieszkanie

 • Zabezpiecz swoje mieszkanie i wyposażenie na wypadek:
 • zdarzeń losowych, typu: pożar, zalanie, przepięcie,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • stłuczenia, powódź, wandalizm,
 • Pakiet Rower,
 • dom letniskowy,
 • budowle, np. garaż czy miejsce postojowe,
 • OC, np. zalanie mieszkania sąsiada.

Jesteś najemcą

 • Zabezpiecz swoje sprzęty i rzeczy osobiste na wypadek:
 • różnych zdarzeń losowy, takich jak: pożar, przepięcie, zalanie.

 • Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę np. o:
 • kradzież z włamaniem i rabunek, stłuczenia,
 • Pakiet Rower,
 • OC i OC najemcy – np. zniszczenie rzeczy właściciela.

Masz kredyt

 • Wybierz swój zakres ochrony mieszkania lub domu i rozszerz go odpowiednio do swoich potrzeb np. o: ubezpieczenie wyposażenia, OC czy Pakiet Rower.
 • Zawierając umowę ubezpieczenia w prosty sposób możesz zgłosić cesję na swój bank.

Szeroki zakres Home Assistance

Pakiet Podstawowy

 • pomoc hydraulika, elektryka lub innych specjalistów domowych w przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ochrony,
 • pomoc ślusarza w przypadku awarii zamka w drzwiach,
 • pokrycie kosztów robocizny specjalisty i materiałów niezbędnych do wykonania usługi,
 • pomoc w zorganizowaniu przeglądu instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej.

Pakiet Rozszerzony

 • pomoc specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, RTV i PC (pokrycie kosztów robocizny oraz materiałów),
 • możliwość skorzystania z wizyty lekarza rodzinnego lub pielęgniarki.
Centrum Assistance:

+48 22 575 95 24

czynne 24/7

(koszt połączenia zgodny
z taryfą danego operatora)

Skorzystaj ze zniżek

Wybierz szeroki zakres ubezpieczenia i uzyskaj zniżki (dotyczy łącznej składki)

 1. - 5% Nieruchomości + Ruchomości
  (zdarzenia losowe + kradzież)
 2. - 2,5% OC w życiu prywatnym
 3. - 2,5% Wandalizm
 4. - 2,5% Pakiet Rower
 5. - 2,5% Roślinność ogrodowa
 6. - 2,5% Stłuczenia
 7. - 2,5% Dom letniskowy

Wybierz ochronę jakiej potrzebujesz

Ubezpieczenie nieruchomości

 • może być uzupełnione o:
 • Powódź i wandalizm,
 • Ubezpieczenie Budowli,
 • Ubezpieczenie od Stłuczenia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie Roślinności ogrodowej,
 • Ubezpieczenie Domu letniskowego,
 • Home Assistance Pakiet Rozszerzony.

Ubezpieczenie ruchomości

 • może być uzupełnione o:
 • Powódź, Kradzież z włamaniem i Rabunek,
 • Pakiet Rower,
 • Ubezpieczenie od Stłuczenia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Home Assistance Pakiet Rozszerzony.

Gwarancja Szybkiej Wypłaty

Wypłacimy odszkodowanie w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty. W przypadku przekroczenia tego terminu możesz otrzymać od nas dodatkowe ryczałtowe odszkodowanie.

Regulamin

Ubezpieczeniowy Program Lojalnościowy

Skorzystaj ze zniżek w składce za kontynuację lub za posiadanie innego ubezpieczenia z naszej oferty.

więcej

Co chcesz ubezpieczyć?

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, Regulamin Ubezpieczeniowego Programu Lojalnościowego, Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty, Regulamin Promocji „Bezpieczne Wakacje”, Regulamin Programu Rabatowego „Locum Comfort -20% na start” dostępne są w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 17.07.2017 r.

Ubezpieczenie Locum Comfort wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą
danego operatora

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
Aby skorzystać z pomocy Home Assistance lub Assistance rowerowego zadzwoń – 22 575 95 24 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.locum@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia (pobierz).


Oświadczenie sprawcy szkody

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej prosimy o wypełnienie załączonego druku przez sprawce szkody (pobierz).


Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

Obowiązek wykazania zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Oględziny

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczniemy proces likwidacji szkody. W zależności od okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i wysokości szkody, rozpatrzenie roszczenia odbędzie się w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, wskazane przez Towarzystwo, lub po odbyciu oględzin miejsca zdarzenia, w oparciu o protokół z miejsca zdarzenia i dokumentację zdjęciową, sporządzone przez przedstawiciela Towarzystwa.

W celu poprawnej wyceny wartości zgłoszonej szkody, prosimy zachować uszkodzone mienie lub przedmioty objęte ochroną do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania.

W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez nasze Towarzystwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych przysługuje Ubezpieczonemu. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie przysługuje Ubezpieczonemu, a w razie dokonania cesji prawa do odszkodowania- cesjonariuszowi.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm