Możesz zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo ubezpieczając dom, mieszkanie, ruchomości, a nawet odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, zyskasz:

 • Szeroki zakres ochrony w dobrej cenie.
 • Mając ubezpieczenie ruchomości możesz skorzystać z pomocy w ramach ubezpieczenia HOME ASSISTANCE. W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ochrony możemy zorganizować dla Ciebie pomoc, m.in. hydraulika, elektryka, ślusarza lub innych specjalistów domowych.
 • Elastyczność – sam szacujesz wartość swojej nieruchomości oraz wybierasz interesujący Cię wariant ubezpieczenia ruchomości.
 • Wygoda – aby przedłużyć umowę ubezpieczenia LOCUM, na kolejne 12 miesięcy nie jest potrzebna wizyta agenta w Twoim domu. Po roku umowa ubezpieczenia może przedłużyć się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Sprawdź roczną składkę za ubezpieczenie

Co mogę ubezpieczyć?

 • Mieszkanie, lokal użytkowy, dom w stanie gotowym lub w trakcie budowy.
 • Budowle (np. garaż, ogrodzenie, budynki gospodarcze), pomieszczenia gospodarcze (np. komórka lokatorska, piwnica).
 • Stałe elementy budynku (np. okna, drzwi, piec grzewczy, kominek, krany, baterie, wanny, zabudowa kuchenna, instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne i technologiczne).
 • Ruchomości - przedmioty, które posiadasz w swoim domu lub mieszkaniu (np. sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy PC, wyroby z metali szlachetnych, meble, sprzęt sportowy typu: rowery i narty).
 • Swoją i swoich bliskich odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Co obejmuje ubezpieczenie HOME ASSISTANCE?

Ubezpieczenie HOME ASSISTANCE to przede wszystkim usługi, które mogą Ci pomóc w razie uszkodzeń mieszkania, domu oraz jego wyposażenia wskutek zalania, kradzieży z włamaniem, pożaru, uderzenia pioruna i innych zdarzeń losowych. W zakresie ubezpieczenia HOME ASSISTANCE możesz liczyć m.in. na:

 • pomoc m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka, malarza, szklarza. Zorganizujemy wizytę oraz pokryjemy koszty dojazdu i robocizny;
 • pomoc specjalistów w zakresie np. napraw sprzętu AGD/RTV, PC;
 • organizację i pokrycie kosztów pobytu w hotelu dla Ciebie i Twoich bliskich - jeżeli wskutek zajścia zdarzenia Twój dom nie nadaje się do zamieszkania;
 • transport mienia albo jego dozór.
 

Ubezpieczenie Locum posiada bardzo szeroki zakres ochrony i chroni od skutków takich zdarzeń jak:

 • utrata lub zniszczenie mienia na skutek np. pożaru, powodzi, zalania, eksplozji, silnego wiatru, uderzenia pioruna, przepięcia wskutek uderzenia pioruna.
 • utrata lub zniszczenie mienia na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
 • szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich bliskich, również poza miejscem zamieszkania na terenie Polski.

Dodatkowo do ubezpieczenia ruchomości i OC w życiu prywatnym otrzymasz ubezpieczenie HOME ASSISTANCE.

Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Kart Produktu
Archiwum Warunków Ubezpieczenia grupowego
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia LOCUM świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia LOCUM, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej www.bzwbkaviva.pl.
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Ubezpieczenie Locum wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Aby skorzystać z pomocy Home Assistance zadzwoń – 22 205 51 90


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.locum@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia (pobierz).


Oświadczenie sprawcy szkody

W przypadku szkody powstałej z winy osoby trzeciej prosimy o wypełnienie załączonego druku przez sprawce szkody (pobierz).


Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

Obowiązek wykazania zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania odszkodowania.

Oględziny

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczniemy proces likwidacji szkody. W zależności od okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i wysokości szkody, rozpatrzenie roszczenia odbędzie się w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczonego dokumenty, wskazane przez Towarzystwo, lub po odbyciu oględzin miejsca zdarzenia, w oparciu o protokół z miejsca zdarzenia i dokumentację zdjęciową, sporządzone przez przedstawiciela Towarzystwa.

W celu poprawnej wyceny wartości zgłoszonej szkody, prosimy zachować uszkodzone mienie lub przedmioty objęte ochroną do czasu ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania.

W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez nasze Towarzystwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych przysługuje Ubezpieczonemu. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie przysługuje Ubezpieczonemu, a w razie dokonania cesji prawa do odszkodowania- cesjonariuszowi.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm