• Wsparcie finansowe dla Twoich Bliskich w przypadku Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Wsparcie finansowe dla Ciebie w przypadku śmierci Twojego Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Suma ubezpieczenia 100 000 zł albo 200 000 zł.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie DLA BLISKICH stanowi finansowe wsparcie dla rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Decydując się na Ubezpieczenie DLA BLISKICH, rodzina może zyskać wsparcie niezależnie od miejsca, w którym przydarzy się Nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie może zostać wypłacone również za zdarzenie powstałe w trakcie podróży zagranicznej (z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia DLA BLISKICH).

Zakres i wartość sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego pakietu i wariantu.

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Pakiet ubezpieczenia Wariant Ubezpieczenia Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia Składka ubezpieczeniowa (płatna miesięcznie)
Pakiet 1 Wariant I 100 000 zł - 18 zł
Wariant II 200 000 zł - 36 zł
Pakiet 2 Wariant I 100 000 zł 100 000 zł 33 zł
Wariant II 200 000 zł 200 000 zł 66 zł
 

Umowa ubezpieczenia DLA BLISKICH może być zawarta przez osobę fizyczną, która w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia DLA BLISKICH ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 65 lat. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia DLA BLISKICH zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia DLA BLISKICH i Kartą Produktu. Umowę ubezpieczenia DLA BLISKICH możesz zawrzeć podczas rozmowy telefonicznej.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Dla Bliskich świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Bliskich, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl.
Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Ubezpieczenie DLA BLISKICH wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

W przypadku śmierci Małżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, objętego Ochroną ubezpieczeniową, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu.

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Dokumenty i pliki do pobrania

 
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Sekretariat:

61 659 66 26

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm