Ubezpieczenie Biznes Gwarant
 
 • ochrona w razie niezdolności do pracy
 • ochrona w razie śmierci Kredytobiorcy
 • proste zawarcie Umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą utrudnić prowadzenie biznesu, typu: pobyt w szpitalu, czasowa lub całkowita niezdolność do pracy, jak również na wypadek śmierci kredytobiorcy.

 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, które pomoże Ci w spłacie kredytu.
 • W przypadku całkowitej niezdolności do pracy potwierdzonej orzeczeniem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy na okres minimum 2 lat, możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu.
 • W przypadku śmierci – możemy wypłacić uposażonym lub innym uprawnionym świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu.

Kto może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na życie BIZNES GWARANT:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo, bądź będące wspólnikami spółek cywilnych, lub rolnicy, które zawierają umowę o kredyt firmowy w Banku Zachodnim WBK: kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, kredyt Biznes Ekspres, kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, kredyt inwestycyjny lub obrotowy, nie pobierający świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Archiwum Warunków Ubezpieczenia grupowego
 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie BIZNES GWARANT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie BIZNES GWARANT określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz Karta Produktu, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl.
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego
Całkowita niezdolność do pracy
Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony wskazany przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Pobytu w szpitalu jest Ubezpieczony.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm