Pakiet Spokój

 • Świadczenie dla Ciebie w przypadku utraty stałego źródła dochodu lub niezdolności do zarobkowania.
 • Świadczenie dla Twoich Bliskich w przypadku Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet Komfort

 • Ubezpieczenie nieuprawionych transakcji dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty.
 • Ubezpieczenie środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, terminalu POS lub kasy banku.
 • Ubezpieczenie towarów zakupionych przy użyciu karty.
 • Ochrona na wypadek utraty karty, dokumentów lub portfela.

Pakiet Spokój

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu,
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do zarobkowania,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Sumy Ubezpieczenia:

 • utrata stałego źródła dochodu: saldo zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż 10 000 złotych
 • niezdolność do zarobkowania: saldo zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż:
  • 10 000 złotych – w odniesieniu do całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej orzekanej na okres od 30 dni do 2 lat, częściowej niezdolności do wykonywania działalności zarobkowej, czasowej niezdolności wykonywania działalności zarobkowej,
  • 100 000 złotych - w odniesieniu do całkowitej niezdolności wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej orzekanej na okres powyżej 2 lat
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: wysokość salda zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż 100 000 złotych.

Składka ubezpieczeniowa:

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 0,49% od salda zadłużenia na 28 dzień miesiąca kalendarzowego.

Pakiet Komfort

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczenia:

 • utrata środków pieniężnych na skutek nieuprawionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty,
  Suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych kwoty 150 euro wyliczonej na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień Zastrzeżenia Karty w okresie 12 miesięcy.
 • utrata środków pieniężnych pobranych przez Ciebie z bankomatu, terminalu POS lub kasy banku przy użyciu karty
  Suma ubezpieczenia wynosi w odniesieniu do:
  • Karty Silver: 2 500 zł na każde i łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy,
  • Karty Gold i Karty World: 5 000 zł na każde i łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy.
 • utrata, uszkodzenie lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty
  Suma ubezpieczenia wynosi w odniesieniu do:
  • Karty Silver: 2000 zł na każde zdarzenie i 6000 zł łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy,
  • Karty Gold, World: 4000 zł na każde zdarzenie i 12 000 zł łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy.
 • utrata karty i dokumentów lub portfela w następstwie kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego
  Suma ubezpieczenia wynosi:
  • dla utraty karty lub dokumentów – 500 zł,
  • dla utraty portfela – 100 zł.

Składka ubezpieczeniowa:

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi:

 • dla Kart Silver 2,95 zł;
 • dla Kart Gold i World 4,60 zł.
Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia BEZPIECZNA KARTA świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNA KARTA, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej www.bzwbkaviva.pl.
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl
lub na adres:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Pakiet Spokój

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata stałego źródła dochodu
Niezdolność do zarobkowania
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Pakiet Komfort

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu.

Prosimy o przygotowanie i wysłanie następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (pobierz);

Lista pozostałych dokumentów dostępna po wybraniu rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata lub uszkodzenie towarów zakupionych przez Ubezpieczonego za pomocą Karty
Utrata Karty, dokumentów lub portfela w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
Utrata środków pieniężnych w wyniku nieuprawnionej transakcji
Utrata środków pieniężnych będących w dyspozycji Ubezpieczonego, pobranych z bankomatu, terminalu POS lub Kasy Banku

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

lub na adres e-mail
 obsluga.klienta@bzwbkaviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 20:00

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Sekretariat:

Poznań
61 659 66 26

Warszawa
22 557 41 06

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm