Zapewnij sobie finansowe wsparcie gdy zachorujesz lub stracisz pracę:

 • możliwość ochrony budżetu domowego na wypadek choroby lub utraty pracy,
 • korzystne warunki przystąpienia do ubezpieczenia,
 • dopasowane do potrzeb warianty ubezpieczenia.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, obejmuje swoim zakresem następujące zdarzenia:

 • utratę pracy potwierdzoną przez urząd pracy nadaniem ubezpieczonemu statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku,
 • utratę zdolności do pracy wskutek choroby lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku, potwierdzoną przez organ rentowy albo przez lekarza,
 • pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni.

Ubezpieczenie, obejmuje swoim zakresem następujące zdarzenia:

 • utratę pracy potwierdzoną przez urząd pracy nadaniem ubezpieczonemu statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku,
 • pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni.
 • utratę zdolności do pracy wskutek choroby lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku, potwierdzoną przez organ rentowy albo przez lekarza,

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem możesz otrzymać świadczenie, które pomoże Ci podratować budżet domowy w tych trudnych chwilach.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu przystąpienia do ubezpieczenia, z tym, że:

 • w zakresie pobytu w szpitalu i utraty zdolności do pracy – ochrona ubezpieczeniowa przez pierwszych 90 dni od dnia następnego po dniu przystąpienia do ubezpieczenia obejmuje wyłącznie zdarzenia pobytu w szpitalu i utraty zdolności do pracy spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ochrona w zakresie Utraty pracy rozpoczyna się po upływie 90 dni od dnia następnego po Dniu przystąpienia do ubezpieczenia,
 • jeżeli Ubezpieczony utracił pracę w okresie 12 miesięcy od dnia następnego po Dniu przystąpienia do ubezpieczenia w następstwie zwolnień grupowych ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.
 

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest klientom Banku Zachodniego WBK S.A. przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują odpowiednie Warunki Ubezpieczenia, dostępne w oddziałach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbkaviva.pl.

Jak zamówić?

Przystąp do ubezpieczenia w kilka minut przez telefon, w tym celu podaj numer telefonu - oddzwonimy. Produkt dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK - Lista oddziałów.

Jesteś zainteresowany ochroną? Zamów bezpłatną i niezobowiązującą rozmowę z doradcą.

Twoje dane:

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:


roszczenia.osobowe@bzwbkaviva.pl 


lub na adres: 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Utrata zdolności do pracy przez Ubezpieczonego
Utrata pracy przez Ubezpieczonego
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm