Ubezpieczenia podróżne, turystyczne

 
Ubezpieczenie na podróż – bezpieczny wyjazd za granice

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Pakiet ubezpieczeń turystycznych „Na Podróż” może obejmować swoim zakresem:

  • Pokrycie/zwrot kosztów leczenia powstałych za granicą w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
  • Organizacja pomocy assistance (np. lekarskiej).
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
  • Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego.
  • Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.

Opcje dodatkowe:

Ochrona ubezpieczeniowa może także zostać rozszerzona o koszty leczenia i assistance, powstałe za granicą w następstwie:

  • rekreacyjnego nurkowania,
  • wykonywania ciężkiej pracy fizycznej,

Możesz także znieść standardowy limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia i assistance powstałych za granicą na skutek nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej.

Przed zakupem polisy przeczytaj uważnie Kartę Produktu oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Na Podróż”. Zwróć uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz obowiązki Ubezpieczonego.

Sprawdź szczegółowy zakres ubezpieczenia

Jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem?

Zadzwoń niezwłocznie do Centrum Alarmowego, nr telefonu (+48) 22 205 50 95.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia turystycznego Na Podróż świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji. Warunki ubezpieczenia turystycznego Na Podróż określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, dostępne są na stronie internetowej:, www.bzwbk.pl i www.bzwbkaviva.pl.

Ubezpieczenie na podróż – bezpieczny wyjazd za granice
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm