Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK

Kapitał na przyszłość

 • IN PLUS to elastyczne narzędzie do inwestowania zgromadzonego kapitału z jednorazową wpłatą na początku i możliwością wpłat dodatkowych w dowolnym dla Ciebie momencie. Dzięki temu możesz w wygodny sposób gromadzić kapitał na realizację swoich planów i marzeń.
 • Masz dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy wiodących TFI, w tym również wybranych subfunduszy Arka Prestiż już od 5000 zł.
 • Masz możliwość swobodnej zmiany funduszy bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych.
 • Zarządzanie inwestycją w Programie może odbywać się całkowicie bez dodatkowych opłat1). Przystępując do Programu IN PLUS nie zapłacisz opłat wstępnych/dystrybucyjnych, co oznacza, że każda wpłacona przez Ciebie złotówka zainwestowana zostanie w wybrane fundusze.
 • W przypadku zmiany Twojej sytuacji życiowej możesz wypłacić część zainwestowanych pieniędzy bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych, jeśli łączna wartość wypłat nie przewyższa wartości wpłaconego kapitału2).

Zabezpieczenie bliskich

 • IN PLUS to połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu możesz wskazać osoby, które w przypadku Twojej śmierci otrzymają środki zgromadzone w ramach Programu bez skomplikowanych formalności spadkowych, jak również bez potrącenia podatku od spadków i darowizn czy podatku od dochodów kapitałowych.
 • Twoi Bliscy otrzymają wówczas co najmniej wpłacony przez Ciebie kapitał, pomniejszony o częściowe wypłaty (jeśli takie nastąpiły) - nawet przy niekorzystnym przebiegu inwestycji3).
 • Możesz wskazać dowolne osoby uposażone - również niespokrewnione - którym mają być przekazane środki bez podatku i postępowania spadkowego. Uposażonych można zmieniać w dowolnym momencie.

Ochrona majątku

 • W przypadku problemów finansowych środki zgromadzone w Programie IN PLUS są wolne od zajęć komorniczych do kwoty 75% wartości polisy4).

1) Wszystkie zmiany funduszy oraz zmiany alokacji składki zlecone za pośrednictwem serwisu BZWBK24 oraz 12 pierwszych dyspozycji danego typu w każdym roku ubezpieczenia zleconych w placówce Banku Zachodniego WBK S.A. są bezpłatne (wysokość opłat za czynności bankowe Banku Zachodniego WBK, w tym ewentualnych opłat za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BZWBK24, określają odpowiednio: "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności" oraz "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm").

2) Zgodnie z obecnie stosowaną interpretacją organów skarbowych podatek ten pobierany jest w momencie, w którym - w ramach danej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - wartość dokonanych wypłat przekroczy sumę wpłaconych i przekazanych na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe składek.

3) Nie dotyczy to wyjątkowych przypadków określonych w §6 OWU.

4) Ograniczenie nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Sprawdź dostępne fundusze

Lista UFK w ramach Programu Inwestycyjnego In Plus

Jak sprawdzić wartość inwestycji?

Wartość inwestycji można sprawdzić w placówce Banku Zachodniego WBK S.A. oraz w kanale elektronicznym BZWBK24 Internet (dla klientów, którzy zawarli odpowiednią umowę usług bankowości elektronicznej z BZ WBK).

Ponadto, mając informacje o liczbie zarachowanych jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, można łatwo obliczyć wartość rachunku. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć tą liczbę przez aktualną wartość jednostek. Wartość ta może zmieniać się codziennie. Bieżącą wartość jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych można zawsze sprawdzić na stronie internetowej.

Informacje o terminach realizacji alokacji, transferów i wypłat

Terminy rozliczenia poniższych dyspozycji są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, poza uregulowanymi tam przypadkami szczególnymi, wynoszą one:

 • alokacja składki - składka jednorazowa oraz składki dodatkowe są alokowane najpóźniej 5 dnia wyceny od dnia ich zapłacenia (według wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny), przy czym dniem zapłaty składki jest dzień zaksięgowania składki na rachunku bankowym ubezpieczyciela
 • transfer środków - jest dokonywany najpóźniej 6 dnia wyceny od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 2 dnia wyceny; zarachowanie jednostek wg wartości najpóźniej z 4 dnia wyceny)
 • wypłata - realizacja wypłaty częściowej lub całkowitej dokonywana jest w terminie do 9 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny).

Informacja o aktualnych wysokościach opłat i limitów

Aktualne wysokości opłat i limitów w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych w poszczególnych przedziałach czasowych. Datę złożenia wniosku można odnaleźć na dokumencie wniosku.

Data złożenia wniosku Informacja o opłatach i limitach
Od 30.04.2014 r. TOiL/InPlus/1/2014
01.08.2013 r. - 29.04.2014 TOiL/InPlus/1/2013
01.07.2013 r. - 31.07.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.10.2012 r. - 07.04.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
01.05.2012 r. - 07.10.2012 r. TOiL/InPlus/2/2012, wyjaśnienia
01.02.2012 r. - 30.04.2012 r. TOiL/InPlus/1/2012, wyjaśnienia
04.04.2011 r. - 31.01.2012 r, Dokument do pobrania, wyjaśnienia
26.08.2009 r. - 03.04.2011 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
 
Więcej
 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ubezpieczenia, w tym opłaty, politykę inwestycyjną ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czynniki ryzyka, zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Karta Produktu to dokument opracowany zgodnie z Rekomendacją Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Prezentuje ona istotne informacje o Programie Inwestycyjnym In Plus.

Karta Produktu składa się z trzech głównych części:

 • część ogólna (punkt I) – zawiera podstawowe informacje dotyczące produktu, w tym jego główne cechy, cel, zakres świadczenia, czas trwania, sposób opłacenia składki czy opis ryzyk;
 • informacja o opłatach (punkt II i III) – szczegółowo rozpisane i dopasowane do określonych kategorii opłaty; w tej części znajdą się również informacje o ewentualnych bonusach;
 • symulacja wartości ubezpieczenia (punkt IV) – w tej części przedstawiono symulację przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z neutralną, obniżoną oraz podwyższoną rentownością produktu. Symulacja oparta jest o wskazaną wysokość składki oraz o wskazaną poniżej przez Klienta strukturę inwestycji.

Aby wygenerować Kartę Produktu Programu Inwestycyjnego In Plus, proszę podać następujące informacje:


Data notowania: 2015-07-29 Stopa zwrotu
Nazwa UFK Typ
funduszu
Wartość
jednostki
Dzienna
zmiana
1 dzień 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 2 lata 5 lat
UFK Arka BZ WBK Akcji A 33,73 0,2 0,6% -0,85% 0,12% 3,31% 5,51% -7,79%
UFK Aviva Investors Polskich Akcji A 439,67 2,77 0,63% -0,04% -0,49% 3,43% 7,84% 19,94%
UFK Legg Mason Akcji A 366,31 2,54 0,7% -1,53% -2,97% -3,4% 3,29% 14,09%
UFK UniKorona Akcje A 204,61 2,79 1,38% -0,55% -2,03% -0,44% 11,34% 19,45%
UFK Arka BZ WBK Zrównoważony Z 29,64 0,11 0,37% 0,1% -1,53% 2,85% 7,74% 9,7%
UFK Aviva Investors Zrównoważony Z 121,77 0,36 0,3% 0,72% -0,79% 2,32% 7,39% 22,75%
UFK UniKorona Zrównoważony Z 306,21 2,17 0,71% -0,64% -2,46% 0,47% 6,99% 19,01%
UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu S 30,55 0,04 0,13% 0,56% -2,18% 1,53% 5,86% 17,64%
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus S 171,79 0,21 0,12% 0,4% 2,22% 3,26% 4,03% 13,08%
UFK Legg Mason Senior S 288,42 0,55 0,19% -0,37% -2,04% -0,5% 3,16% 12,58%
UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania S 271,3 0,42 0,16% 0,7% -0,96% 2,44% 6,75% 23,18%
UFK Arka BZ WBK Obligacji D 20,76 -0,03 -0,14% 1,71% -2,35% 1,76% 6,9% 29,35%
UFK Aviva Investors Obligacji D 223,24 -0,16 -0,07% 1,03% -1,82% 1,32% 5,32% 28,88%
UFK UniKorona Obligacje D 332,36 0,23 0,07% 0,87% -1,76% 1,68% 7,03% 30,55%
UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału G 28,94 0 0% 0,14% 0,59% 1,76% 4,18% 17,93%
UFK Aviva Investors Depozyt Plus G 174,93 0 0% 0,17% 0,29% 0,78% 3,32% 14,64%
UFK Arka Prestiż Akcji Polskich A 1289,08 9,12 0,71% 3,31% 10,82% 19,15% 22,06% -
UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych D 1248,41 0,15 0,01% 0,24% 1,3% 3,15% 7,96% -
UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych D 1308,67 -1,36 -0,1% 1,83% -2,67% 2,54% 7,95% -
UFK Aviva Investors Małych Spółek A 158,97 0,65 0,41% 2,13% 5,94% 4,02% 7,04% 17,62%
UFK UniStabilny Wzrost S 168,28 0,86 0,51% 0,2% -3,23% 1% 6,87% 22,97%
UFK Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A 977,84 2,68 0,27% -2,74% -3,8% -1,16% -4,06% -
UFK Arka Prestiż Gotówkowy G 1033,02 0,06 0,01% 0,19% 0,45% 1,59% - -
UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej A 93,19 0,02 0,02% -1,35% -7,79% -9,39% -18,65% -12,58%
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu AA 117,01 -0,05 -0,04% -2,19% -6,26% -6,26% 1,25% 13,41%

A - akcji
AA - aktywnej alokacji
Z - zrównoważony
S - stabilnego wzrostu
D - dłużny
G - gotówkowy

Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana nazw dwóch subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO, w których jednostki uczestnictwa lokują dwa UFK dostępne w Programie Inwestycyjnym In Plus:

 • nazwa subfunduszu Arka BZ WBK Akcji, w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Akcji uległa zmianie na Arka BZ WBK Akcji Polskich;
 • nazwa subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału uległa zmianie na Arka BZ WBK Gotówkowy.

Zmiana nazw tych subfunduszy nie wiąże się ze zmianą ich polityki inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o tych sufunduszach, w tym ich polityce inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym Arka BZ WBK FIO.

Archiwum komunikatów »

Jak zamówić

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w kanale elektronicznym BZWBK24 Internet oraz w placówkach Banku Zachodniego WBK.

Zainwestuj on-line w BZWBK24

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą z oddziału

Twoje dane:

Wybierz oddział

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm