Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK
 • możliwość inwestowania pośrednio w 25 funduszy inwestycyjnych/subfunduszy, różnych TFI
 • brak opłat wstępnych od wpłat składki
 • możliwość zmiany funduszy bez opłat i podatku od dochodów kapitałowych
 • na bieżąco sprawdzasz stan swoich inwestycji – dzięki usłudze bankowości elektronicznej BZ WBK24

Wiodące fundusze w Polsce

Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Klient ma możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego i potencjale osiągnięcia zysku. Może wybrać spośród 25 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (akcji, aktywnej alokacji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, dłużne, gotówkowe/rynku pieniężnego). Ich aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa 25 funduszy inwestycyjnych/subfunduszy różnych TFI: BZ WBK TFI, Aviva Investors Poland TFI, Legg Mason TFI, Union Investment TFI.

Główne korzyści Programu

Program Inwestycyjny In Plus posiada zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz dodatkowe korzyści, w tym m. in.:

 • dostęp do 25 starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych od gotówkowych po najlepsze fundusze polskich akcji
 • dostęp do specjalistycznych funduszy Arka Prestiż SFIO od 5 tys. zł
 • brak opłat wstępnych/dystrybucyjnych – alokujemy 100% wpłaconego kapitału
 • możliwość swobodnej zmiany funduszy i to bez opłat - z opłaty operacyjnej za transfer środków zwolnione są wszystkie zmiany funduszy realizowane na podstawie dyspozycji składanych poprzez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24, bez opłat jest także 12 dyspozycji składanych w placówkach BZ WBK*
 • brak podatku od dochodów kapitałowych przy zmianie funduszy
 • niska wpłata wejściowa tylko 5 tys. zł, w każdej chwili można dokonać wpłat dodatkowych w minimalnej wysokości 300 zł
 • obsługa przez Internet dzięki usłudze BZWBK24: zakup i składanie innych dyspozycji związanych z produktem, podgląd wartości rachunku jednostek

* Wysokość opłat za czynności bankowe Banku Zachodniego WBK, w tym ewentualnych opłat za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BZWBK24, określają odpowiednio: „Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności” oraz „Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm”.

Dla kogo jest przeznaczony?

In Plus przeznaczony jest dla tych, których celem jest pomnażanie kapitału w co najmniej kilkuletnim horyzoncie czasu – zarówno tych, którzy zgromadzili już pewien kapitał i chcą efektywnie go ulokować, jak i dla inwestujących systematycznie.

Jak sprawdzić wartość inwestycji?

Wartość inwestycji można sprawdzić w placówce Banku Zachodniego WBK S.A. oraz w kanale elektronicznym BZWBK24 Internet (dla klientów, którzy zawarli odpowiednią umowę usług bankowości elektronicznej z BZ WBK).

Ponadto, mając informacje o liczbie zarachowanych jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, można łatwo obliczyć wartość rachunku. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć tą liczbę przez aktualną wartość jednostek. Wartość ta może zmieniać się codziennie. Bieżącą wartość jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych można zawsze sprawdzić na stronie internetowej.

Informacje o terminach realizacji alokacji, transferów i wypłat

Terminy rozliczenia poniższych dyspozycji są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, poza uregulowanymi tam przypadkami szczególnymi, wynoszą one:

 • alokacja składki - składka jednorazowa oraz składki dodatkowe są alokowane najpóźniej 5 dnia wyceny od dnia ich zapłacenia (według wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny), przy czym dniem zapłaty składki jest dzień zaksięgowania składki na rachunku bankowym ubezpieczyciela
 • transfer środków - jest dokonywany najpóźniej 6 dnia wyceny od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 2 dnia wyceny; zarachowanie jednostek wg wartości najpóźniej z 4 dnia wyceny)
 • wypłata - realizacja wypłaty częściowej lub całkowitej dokonywana jest w terminie do 9 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku (odliczenie jednostek wg wartości najpóźniej z 3 dnia wyceny).

Informacja o aktualnych wysokościach opłat i limitów

Aktualne wysokości opłat i limitów w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych w poszczególnych przedziałach czasowych. Datę złożenia wniosku można odnaleźć na dokumencie wniosku.

Data złożenia wniosku Informacja o opłatach i limitach
Od 30.04.2014 r. TOiL/InPlus/1/2014
01.08.2013 r. - 29.04.2014 TOiL/InPlus/1/2013
01.07.2013 r. - 31.07.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
08.10.2012 r. - 07.04.2013 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia
01.05.2012 r. - 07.10.2012 r. TOiL/InPlus/2/2012, wyjaśnienia
01.02.2012 r. - 30.04.2012 r. TOiL/InPlus/1/2012, wyjaśnienia
04.04.2011 r. - 31.01.2012 r, Dokument do pobrania, wyjaśnienia
26.08.2009 r. - 03.04.2011 r. Dokument do pobrania, wyjaśnienia

Więcej

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ubezpieczenia, w tym opłaty, politykę inwestycyjną ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czynniki ryzyka, zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Karta Produktu to dokument opracowany zgodnie z Rekomendacją Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Prezentuje ona istotne informacje o Programie Inwestycyjnym In Plus.

Karta Produktu składa się z trzech głównych części:

 • część ogólna (punkt I) – zawiera podstawowe informacje dotyczące produktu, w tym jego główne cechy, cel, zakres świadczenia, czas trwania, sposób opłacenia składki czy opis ryzyk;
 • informacja o opłatach (punkt II i III) – szczegółowo rozpisane i dopasowane do określonych kategorii opłaty; w tej części znajdą się również informacje o ewentualnych bonusach;
 • symulacja wartości ubezpieczenia (punkt IV) – w tej części przedstawiono symulację przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z neutralną, obniżoną oraz podwyższoną rentownością produktu. Symulacja oparta jest o wskazaną wysokość składki oraz o wskazaną poniżej przez Klienta strukturę inwestycji.

Aby wygenerować Kartę Produktu Programu Inwestycyjnego In Plus, proszę podać następujące informacje:


Data notowania: 2014-08-28 Stopa zwrotu
Nazwa UFK Typ
funduszu
Wartość
jednostki
Dzienna
zmiana
1 dzień 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 2 lata 5 lat
UFK Arka BZ WBK Akcji A 32,88 -0,48 -1,44% 0,31% -4,86% 1,61% 7,77% -5,65%
UFK Aviva Investors Polskich Akcji A 430,32 -7,17 -1,64% 0,98% -6,86% 3,59% 22,91% 35,16%
UFK Legg Mason Akcji A 385,91 -5,34 -1,36% 1,59% -5,28% 3,13% 21,87% 30,76%
UFK UniKorona Akcje A 207,11 -2,46 -1,17% 0,27% 2,59% 8,15% 22,59% 32,95%
UFK Arka BZ WBK Zrównoważony Z 29,04 -0,25 -0,85% 0,59% 1,33% 5,75% 12,91% 12,65%
UFK Aviva Investors Zrównoważony Z 119,9 -1,25 -1,03% 0,71% -3,33% 4,76% 19,22% 34,4%
UFK UniKorona Zrównoważony Z 307,1 -2,19 -0,71% 0,44% -0,09% 4,73% 14,13% 29,22%
UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu S 30,33 -0,17 -0,56% 0,7% 2,43% 5,75% 12,79% 22,45%
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus S 166,36 -0,82 -0,49% -0,03% -1,5% 2,31% 6,1% 13,36%
UFK Legg Mason Senior S 291,71 -1,14 -0,39% 0,63% 0,79% 3,66% 8,75% 19,54%
UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania S 266,57 -1,91 -0,71% 0,63% -0,4% 5,16% 15,02% 29,96%
UFK Arka BZ WBK Obligacji D 20,53 -0,02 -0,1% 0,74% 4,69% 7,21% 12,12% 36,05%
UFK Aviva Investors Obligacji D 221,34 -0,35 -0,16% 0,55% 4,59% 5,96% 11,24% 35,97%
UFK UniKorona Obligacje D 328,3 0 0% 0,43% 4,93% 6,39% 11,1% 42,13%
UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału G 28,52 0 0% 0,28% 1,39% 2,59% 6,18% 22,09%
UFK Aviva Investors Depozyt Plus G 173,68 -0,02 -0,01% 0,07% 1,5% 2,73% 5,78% 19,9%
UFK Arka Prestiż Akcji Polskich A 1082,58 -15,83 -1,44% -0,3% -11,4% -0,93% 16,95% -
UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych D 1215,72 -0,02 -0% 0,44% 2,69% 4,97% 11,43% -
UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych D 1284,95 -1,37 -0,11% 0,78% 4,82% 7,65% 12,23% -
UFK Aviva Investors Małych Spółek A 151,83 -2,79 -1,8% -0,56% -14,46% -0,58% 21,89% 27,68%
UFK UniStabilny Wzrost S 168,35 -0,83 -0,49% 0,77% 2,79% 5,93% 13,78% 40,73%
UFK Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A 976,68 -2,89 -0,3% -1,48% 10,85% 3,51% 5,07% -
UFK Arka Prestiż Gotówkowy G 1019,43 -0,13 -0,01% 0,26% 1,35% - - -
UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej A 102,49 -0,51 -0,5% -0,27% -0,37% -8,01% -7,49% 17,76%
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu AA 124,79 -1,06 -0,84% -0,29% -4,03% 9,18% 18,7% -

A - akcji
AA - aktywnej alokacji
Z - zrównoważony
S - stabilnego wzrostu
D - dłużny
G - gotówkowy


Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 listopada 2013 r. utworzone zostały następujące nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2013 oraz na niniejszym serwisie www.bzwbkaviva.pl.

Archiwum komunikatów »

Jak zamówić

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w kanale elektronicznym NA KLIK w BZWBK24 Internet oraz w placówkach Banku Zachodniego WBK.

Zainwestuj on-line w BZWBK24

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą z oddziału

Twoje dane:

Wybierz oddział

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Zgłoszenie roszczenia:
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego jest uposażony wskazany przez Ubezpieczonego jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uposażonego, świadczenie przypada osobom, które tworzą krąg ustawowych spadkobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001167, KRS 0000310719, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 27 000 000 PLN opłacony w całości.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, NIP 2090001173, KRS 0000310692, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 24 250 000 PLN opłacony w całości.

Ważne telefony i adresy

801 888 188* lub 22 557 44 71 lub na adres e-mail:

Ubezpieczenia